Polityka prywatności

 

Prawa Autorskie

 

Wszelkie prawa do zawartości strony prospercity.pl w szczególności jak teksty, grafika, logotypy, ikony, zdjęcia, klipy audio i video, dane i oprogramowanie są zastrzeżone. Pobieranie jakichkolwiek materiałów będących integralną częścią strony jest dozwolone tylko pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do właścicieli serwisu, MBI Sp. z o.o. Żadna część serwisu prospercity.pl nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody właściciela. W przypadku naruszenia prawa autorskiego sprawca poniesie odpowiedzialność karną, którą regulują przepisy: Art. 115 ? 123 prawa autorskiego.

Zasady podstawowe

 

Przykładamy dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników strony. Kontakt z naszymi Klientami to dla nas priorytet. Strona prospercity.pl zapewnia swoim Klientom maksimum bezpieczeństwa. W trakcie korzystania ze strony, w formularzu kontaktowym prosimy Klienta o podanie niektórych danych osobowych.

Bezpieczeństwo

 

Usługodawca jako administrator, dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych MBI Sp. z o.o. są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest firma MBI Sp. z o.o . Firma przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych na stronie i za jego zgodą mogą być przetwarzane przez MBI Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Przechowywanie i ochrona informacji

 

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez OSI (administratora danych).
Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

 

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
MBI Sp. z o.o. może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
Poczta elektroniczna kierowana do MBI Sp. zo.o. jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika
MBI Sp. z o.o. może wysyłać wszystkim użytkownikom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej ze strona prospercity.pl niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w funkcjonalnościach serwisu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami.